05jul

Beschouwingen perspectievennota 2020.

LOKALE PARTIJ BERGEIJK
BESCHOUWINGEN PERSPECTIEVENNOTA 2020-2023

Ik had me voorgenomen het dit jaar korter te houden en geen 5 pagina’s vol te schrijven met onze beschouwingen op de voorliggende PPN. Dit voornemen is echter niet gelukt. De PPN nodigt ook dit jaar weer uit om een aantal onderwerpen wat uitgebreider te belichten. Dat heeft mede te maken met de goede leesbaarheid, het overzicht van dit document en het gegeven dat het om onze beschouwingen over de komende 4 jaar gaat.
Samen Doen is de titel van het coalitieprogramma van het CDA en de VVD. Op zich is dit als politieke partij een streven dat wij volledig onderschrijven. Maar dan moet ook uitgedragen worden dat we dat ook samen doen, ook met de inwoners, kern- en dorpsraden, verenigingen, etc. Nu lijkt het regelmatig dat de coalitie alles alleen realiseert. Soms wordt volgens ons vergeten dat de meerderheid van alle besluiten unaniem genomen worden. Over veel onderwerpen hebben coalitie en oppositie een eensgezind standpunt. Als er dan communicatie plaatsvindt over alle onderwerpen die gerealiseerd zijn is het niet alleen de coalitie die dit geregeld heeft. Dit doen we met z’n allen.
Er zijn het afgelopen jaar verschillende malen vragen gesteld over de voortgang van de verkoop van de woningen van Vestia. De bewonerscommissie heeft tijdens de presentatie van een enquête welke in februari – maart van dit jaar onder de huurders heeft plaatsgevonden duidelijk gemaakt dat het triest gesteld is met de wijze waarop Vestia haar woningen in onze gemeente beheert. We zijn nu exact een jaar verder. In de vorige PPN heb ik mijn zorgen namens onze partij en de huurders expliciet uitgesproken. We weten dat het een lastig project is, mede gezien de geldende wet- en regelgeving. De oplossing loopt volgens ons dan ook via een politieke route op landelijk niveau. De wethouder is niet de enige die hier een rol in kan spelen, maar wel een erg cruciale. Bij een aantal huurders van Vestia woningen staat het water aan de lippen. De druk moet nog verder opgevoerd worden om op korte termijn tot acceptabele oplossingen te komen. Wij verwachten dat de wethouder ons over de voortgang blijft rapporteren. Als er op dit moment al nieuwe berichten zijn, willen we die nu graag horen.
Pieter van Geel heeft het rapport gepresenteerd m.b.t. de toekomstige ontwikkelingen van Eindhoven Airport. Hij heeft duidelijk gemaakt dat een verdere toename van de overlast van onder andere geluid en uitstoot van fijnstof geen maatschappelijk draagvlak heeft. Diverse onderzoeken hebben al meerdere malen aangetoond wat de vliegindustrie en scheepvaart bijdragen aan de vervuiling. Door het economisch belang van deze vormen van transport blijven deze helaas in alle discussies over maatregelen tot nu toe veelal buiten schot. Laten we hopen dat de eindrapportage van Pieter van Geel hierin een kentering teweegbrengt.
Dagelijks worden er artikelen gepubliceerd die de opwarming van de aarde met alle gevolgen van dien beschrijven. We verbranden zoveel energie en de wereldbevolking neemt zo snel toe dat de gevolgen hiervan duidelijk zichtbaar zijn. Vanuit de overheid wordt het bouwen van windmolens en het aanleggen van zonnedaken of zonneweiden enorm gestimuleerd. Van één kant is dit goed, van de andere kant kleven er in onze ogen ook behoorlijk veel nadelen aan. De gevolgen van windmolens en zonneweiden op de natuur zijn onvoldoende onderzocht. Ook leveren deze beide vormen van energie alleen voldoende op als het flink waait of als de zon volop schijnt. Bij overcapaciteit worden deze bronnen van natuurlijke energie uitgeschakeld. De reden hiervoor is simpel. Er zijn nog geen geschikte mogelijkheden voor opslag van energie. Een ander punt is het gegeven dat zelfs met het plaatsen van 20.000 windmolens in Nederland onvoldoende energie wordt opgewekt. Dit nog los van de
1

horizonvervuiling en schade voor de gezondheid van mensen en flora en fauna. Wetenschappelijke onderzoeken in Duitsland van het afgelopen jaar rapporteren miljarden dode insecten per jaar als gevolg van windmolens. Daarnaast kost het aanleggen van de benodigde infrastructuur vele jaren. Wij zijn dan ook absoluut tegen “grootschalige windmolenparken” in onze gemeente. Afgelopen week hebben we in het ED kunnen lezen dat er particuliere initiatieven zijn voor het plaatsen van windmolens in onze gemeente welke 230 meter hoog zijn. Lokale Partij Bergeijk moet er niet aan denken dat dit waarheid wordt.
We realiseren ons echter terdege dat er wat moet gebeuren. Ook binnen de agrarische sector lopen er diverse acties om minder energie te verbruiken. Voorbeelden zijn het terugwinnen van warmte, het composteren en verbranden van de mest en het kleinschalig opwekken van energie. Initiatieven zoals deze mogen van onze partij meer aandacht krijgen en moeten we stimuleren.
Datzelfde geldt voor het besparen op het verbruik aan energie. Een groot deel van de woningen in onze gemeente is nog onvoldoende geïsoleerd. De resultaten van het isoleren van woningen heeft direct na het nemen van de maatregel effect.
Ook bedrijven hebben sinds het bereiken van het Energieakkoord tussen de overheid en het bedrijfsleven verplichtingen. Bedrijven en instellingen die meer dan 25.000 kubieke meter aardgas en/of 50.000 kilowattuur elektriciteit verbruiken vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Deze bedrijven en instellingen hebben de verplichting energiebesparende maatregelen te nemen. Kan het college aangeven hoe ze dit gaan controleren en opvolgen?
Er is tijdens de behandeling van de vorige perspectievennota gesproken over een onderzoek naar de mogelijkheden van een MFA in Riethoven. Het CDA verwees in haar vorige beschouwingen hier ook naar. Bij de Kernraad Riethoven leeft ook de gedachte dat er een onderzoek komt. Kan het college aangeven wat de stand van zaken is van dit onderwerp?
Een paar maanden geleden heeft de Raad een voorstel goedgekeurd voor een uitbreiding van het aantal Buitengewoon Opsporingsambtenaren. Dit omdat er o.a. meer controles noodzakelijk zijn in relatie tot transities in de agrarische sector. In onze maatschappij geldt een groot aantal regels. Helaas is het nodig dat hierop gecontroleerd en gehandhaafd wordt. Een paar voorbeelden hiervan zijn; te lang of foutief parkeren, illegale gebouwen, detailhandel in het buitengebied en huisvesting van arbeidsmigranten al dan niet met vergunningen. Als overheid heb je de verplichting om toe te zien dat aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan. Wij hebben van verschillende inwoners van onze gemeente te horen gekregen dat in een aantal gevallen pas tot handhaving wordt overgegaan als er een formele klacht wordt ingediend. Kan het college aangeven of dit in praktijk ook zo is en of dit het gewenste handhavingsniveau is?
Op financieel vlak heeft de gemeente Bergeijk haar zaken nog steeds goed op orde. Dit spraken we vandaag met zijn allen ook uit bij de behandeling van de tussentijdse kwartaalrapportages en de jaarcijfers van afgesloten boekjaren. Dit is ook zo, dat betekent echter niet dat in onze gemeente de bomen tot in de hemel groeien. We hebben veel bezittingen, hebben een aardig gevulde pot reserves en voorzieningen. Vorig jaar hebben we zelfs de grens van de minimale reserves verhoogd van 4,8 naar 6 miljoen Euro. We zullen desondanks kritisch moeten zijn en blijven. Ook op alle reeds besloten en voorgenomen investeringen. De volledige investering moet geactiveerd worden. Met andere woorden we moeten de investeringen jaarlijks afschrijven. De reserves en voorzieningen mogen we niet gebruiken om de investering omlaag te brengen. Wel om een deel van de jaarlijkse kapitaallasten te dekken.
2

In deze PPN zijn geen kosten opgenomen voor het Kind Centrum. Het antwoord op een vraag die hiervoor door ons gesteld is houdt in dat de bal nu bij de schoolbesturen ligt en zij eerst met een voorstel moeten komen. Vorig jaar waren er bedragen gereserveerd voor het IKC en de Kattendans. Afgelopen donderdag hebben we een presentatie gehad van de voorgestelde renovatie en uitbreiding van de Kattendans. Er zijn ook richtbedragen genoemd. Zijn de bedragen die nu gereserveerd worden alleen voor de Kattendans? Hoe staat het dan met het KC als er vanuit de schoolbesturen een voorstel ligt? Daarnaast willen we ook fors investeren in windmolens en zonnedaken/parken. Ook van dit onderwerp ontbreken de werkelijke getallen nog die we willen investeren. Samengevat zijn er voldoende onderwerpen waarvan het nog niet helder is wat de exacte financiële gevolgen zijn voor de exploitatie. Dit noodzaakt ons als Raad behoudend te begroten.
Een aantal toekomstige wijzigingen in het sociaal domein zijn nog niet vertaald naar de financiële consequenties. Twee voorbeelden hiervan zijn; doordecentralisatie beschermd wonen/ maatschappelijke opvang en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Het is logisch dat we eerst inzicht moeten hebben in de kosten voordat we deze opnemen in de begroting. De toekomst zal uitwijzen welke invloed deze 2 onderwerpen op onze begroting hebben.
Een boven trendmatige verhoging van de lokale lasten geniet ook dit jaar niet onze voorkeur. Zeker niet met de goed gevulde pot aan reserves en voorzieningen. Onze inwoners hebben deze voor een deel ook gevuld. Alleen in geval dat dit tot een meerwaarde voor onze inwoners leidt is een verhoging van de lokale lasten voor LPBergeijk bespreekbaar.
Bestaand beleid
Met betrekking tot het bestaande beleid hebben we als fractie slechts enkele opmerkingen. Wij gaan er voor het overige vanuit dat dit beleid volledig wordt uitgevoerd zoals voorgenomen bij de vaststelling in het verleden.
BB14 Programmakosten CJG+, Jeugdhulp.
Tal van gemeenten hebben te maken met veel hogere uitgaven voor de hulp aan jongeren dan begroot. Nog steeds verschijnen er wekelijks berichten in de dagbladen over achterstanden en budgetoverschrijdingen bij jeugdhulp. De fractie van LPBergeijk vindt het cruciaal dat elk kind dat specifieke hulp en zorg nodig heeft deze ook krijgt. Als dit tot een overschrijding leidt van het vastgestelde budget is dat voor ons een gegeven. Wij gaan er zondermeer vanuit dat we tijdig geïnformeerd worden over zowel eventuele achterstanden als overschrijdingen. Zijn er op dit moment inwoners uit Bergeijk die op een wachtlijst staan in het sociaal domein?
BB25 Kempencommissie.
Bovenlokale samenwerking blijft noodzakelijk op een aantal werkvelden. De noodzakelijke kennis en ervaring zal gezamenlijk ingevuld moeten worden. Na bespreking van het rapport “Veerkrachtig Bestuur” is door de Provincie ook duidelijk uitgesproken dat samenwerking geen vrijblijvendheid is. We hoeven het niet onder stoelen of banken te steken dat deze tot nu toe verre van optimaal was. Pieter van Geel is door de 5 Kempengemeenten aangesteld als procesbegeleider om tot een invulling te komen van deze noodzakelijke bovenlokale samenwerking. Het blijft ook nu nog steeds een moeizaam proces. In deze Perspectievennota kunnen we lezen dat de besluitvorming over de strategische Kempenagenda is voorzien voor medio 2019. Dat lijken we niet te halen. Willen we als Kempengemeenten zelfstandig blijven zal er in welke vorm dan ook bovenlokaal samengewerkt moeten worden. Dit moet in onze ogen zeker geen papieren tijger zijn zoals we gehad hebben. Het structureel laten vrijvallen van de kosten voor de Kempencommissie geeft bij ons de indruk dat het
3

college weinig geloof heeft dat we erin slagen dit op korte termijn voor elkaar te krijgen. Indien dat niet zo is, vinden wij het vreemd om de 25.000 Euro structureel te laten vrijvallen. Kan de burgmeester aangeven hoe het huidige tijdspad om tot de noodzakelijke bovenlokale samenwerking te komen er uit ziet?
Nieuw beleid
We willen een aantal zaken welke vermeld worden onder het hoofdstuk “nieuw beleid” specifiek vernoemen.
NB01 Kattendans
Op donderdag 27 juni hebben we een presentatie gehad over de Kattendans. Met een forse investering moet de Kattendans weer jaren vooruit kunnen. Met het plan dat er nu ligt moet dat mogelijk zijn. Dit werd bevestigd door het bestuur van de Kattendans dat bij deze presentatie aanwezig was. Er zijn ook bij deze presentatie door diverse partijen zorgen uitgesproken over de snelheid van de voortgang. Kan het college aangeven hoe de planning er in grote lijnen uit ziet?
NB02 Fietsambitie Bergeijk
We hebben dit onderwerp al uitgebreid besproken in commissie en raad. De prioriteiten liggen vast. Unaniem is gekozen voor het fietspad van Luyksgestel naar de Weebosch met een parallelspoor van de snelle fietsverbinding tussen Bergeijk en Eindhoven. Bij dit fietspad moet nog een definitieve keuze bepaald worden voor wat betreft het tracé. Wat is de planning in de tijd om dit tracé vast te leggen?
NB06 Aanpassingen Mr. Pankenstraat
Naast onze fractie heeft ook GL/PvdA haar zorgen uitgesproken over de verkeersveiligheid op de Mr. Pankenstraat ter hoogte van de afslag naar de Ploeg. Met name fietsers hebben op dit stuk het gevoel dat ze in niemandsland terecht gekomen zijn. Dit mede omdat in dat specifieke deel van deze straat de fietssuggestiestroken ontbreken. Wij hopen dat met de aanpassingen die nu plaatsvinden fietsers zich minder kwetsbaar voelen.
NB10 Plattelandsontwikkelingsprogramma 2020
De projecten die onder dit onderdeel vermeld worden dragen in onze ogen ook allemaal bij aan een verbetering van de kwaliteit van het buitengebied. Wij zijn erg benieuwd hoe groot de animo is voor Ervenplus en Verzamelplan functiewijziging en laten ons graag informeren over de voortgang. Het planten van 100 klimaatbestendige bomen per jaar is een goed initiatief. Het is een bekend gegeven dat bomen CO2 binden. In Engeland loopt zelfs een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten hiervan op het milieu. We worden graag geïnformeerd over de voortgang van alle initiatieven op dit vlak.
Ruimte Beleid
RB09 Besparing onderhoud groen Bora
In de PPN staat het voorstel 50.000 Euro te besparen op het onderhoud van het openbare groen. Dit door o.a. strakker te sturen en de frequentie van onderhoud te verlagen. Aangegeven wordt dat de kwaliteit hierdoor wel achteruitgaat. De fractie van LPBergeijk vindt dat we als groenste dorp van Europa deze besparing niet door moeten voeren. Strakker sturen moet altijd doorgevoerd worden, dat staat los van een PPN of begroting. Wij kennen nog wel enkele plekken waar een verbetering van de kwaliteit wenselijk is.
Overige punten
4

Volkshuisvesting
In november 2018 heeft Bureau Companen een presentatie gegeven over de Kempische visie op wonen 2019-2023. De gemeente Bergeijk maakt een onderdeel uit het onderzoek. In dit rapport is een aantal knelpunten vastgelegd. Ook zijn er speerpunten benoemd. Voor onze gemeente is de verwachte toename van de woningbehoefte voor de komende 10 jaar 630 woningen. De behoefte aan eengezins koop en meergezins huur vormen in dit aantal het grootste deel. Voor wat betreft huurwoningen heeft Bergeijk het komend decennium een behoefte aan 180 woningen extra. Kan het college aangeven hoe de invulling hiervan de komende jaren gepland is? Volgens het rapport moet verder gestreefd worden naar het realiseren van nieuwe woningen primair binnen inbreidingslocaties. Heeft elke kern in onze gemeente nog inbreidingsmogelijkheden? Ook zullen er nieuwe woonvormen ontwikkeld worden. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Tiny Houses. Wij zijn blij dat er een project loopt om hier een eerste invulling aan te geven. Hoe staat het met woningen voor starters en dan specifiek in de kern Bergeijk ’t Hof. Daarnaast het realiseren van sociale huurwoningen en seniorenwoningen.
In de raadsvergadering van maart van dit jaar hebben we de Kempische visie op wonen 2019-2023 vastgesteld. Deze visie is mede gebouwd op het onderzoek van Bureau Companen. Een belangrijk onderdeel in het raadsvoorstel is de opmerking dat gelet op de kwantitatieve woningbehoefte het versnellen van de bouwproductie noodzakelijk is. Er is in het verleden een doelstelling van 100 woningen per jaar vastgelegd. Kan het college de huidige realisatie en planning voor de komende jaren aangeven en dit opgesplitst per kern en woningtype?
Bestrijding eikenprocessierups
De gemeente heeft een actief beleid met betrekking tot de bestrijding van de eikenprocessierups. Er is dit jaar sprake van een ware plaag. Wij krijgen dagelijks klachten van inwoners en toeristen die in aanraking gekomen zijn met de haartjes van deze rups. De apothekers maken overuren voor het bereiden van middelen welke de overlast enigszins verzachten. De dennenprocessierups maakt ook zijn aantocht. Deze rups veroorzaakt nog veel meer overlast dan zijn “broertje”. Welke plannen heeft het college met betrekking tot het bestrijden van de overlast van de eiken- en dennenprocessierups?
Huisvesting arbeidsmigranten
Het zal geen enkele discussie behoeven dat arbeidsmigranten hard nodig zijn om de economische groei in deze regio te realiseren. Er is recentelijk met algemene instemming een beleidsnotitie vastgesteld met betrekking tot het huisvesten van arbeidsmigranten. Wordt de richtlijn nu al concreet in praktijk toegepast? Hoe controleert de gemeente hierop. Een ander punt dat wat minder aandacht heeft gekregen betreft de registratie van alle arbeidsmigranten die in onze gemeente wonen. Ook de ambassadeur van Polen heeft hier recentelijk nog een oproep toe gedaan. Wordt door de gemeente invulling gegeven aan deze oproep?
Slotopmerkingen
Voorzitter, ik verwacht dat de meeste onderwerpen in deze perspectievennota door alle partijen omarmd worden. En we het dus ook echt “samen doen”.
Dat we een aantal onderwerpen niet vermelden in deze beschouwingen betekent niet dat we daar geen mening over hebben. We hebben ons echter beperkt tot de huidige onderwerpen. Namens onze fractie ik sluit af met de opmerking dat wij vinden dat deze perspectievennota goed leesbaar is en behoorlijk veel nieuwe beleidspunten bevat. Deze hadden in onze ogen verder uitgewerkt mogen zijn en daarna pas opnemen in de meerjarenbegroting. Een groot vraagteken blijft de financiële
5

haalbaarheid van alle plannen. Onze fractie wenst het college veel succes om tot een structureel sluitende begroting te komen.
Mark Verhoeven
Fractievoorzitter Lokale Partij Bergeijk 2 juli 2019
6