16jul
Mark Verhoeven

Perspectievennota gemeente Bergeijk 2020-2023.

Afgelopen dinsdag en donderdag hebben we in de gemeenteraad van Bergeijk de perspectievennota 2020-2023 besproken. Elke partij heeft hierbij haar visie gegeven over de onderwerpen waarvan zij vinden dat het college die moet opnemen in de meerjarenbegroting. Lokale Partij Bergeijk heeft tijdens deze twee raadsvergaderingen onder andere de volgende punten de revue laten passeren. Er zijn het afgelopen jaar verschillende malen vragen gesteld over de voortgang van de verkoop van de woningen van Vestia. De bewonerscommissie heeft tijdens de presentatie van een enquête welke in februari – maart van dit jaar onder de huurders heeft plaatsgevonden duidelijk gemaakt dat het triest gesteld is met de wijze waarop Vestia haar woningen in onze gemeente beheert. Bij een aantal huurders van Vestia woningen staat het water aan de lippen. LPBergeijk wil dat de gemeente de druk nog verder opvoert om op korte termijn tot acceptabele oplossingen te komen. Pieter van Geel heeft het rapport gepresenteerd m.b.t. de toekomstige ontwikkelingen van Eindhoven Airport. Hij heeft duidelijk gemaakt dat een verdere toename van de overlast van onder andere geluid en uitstoot van fijnstof geen maatschappelijk draagvlak heeft. Laten we hopen dat deze eindrapportage hierin een kentering teweegbrengt. Dagelijks worden er artikelen gepubliceerd die de opwarming van de aarde met alle gevolgen van dien beschrijven. We verbranden zoveel energie, stoten zoveel CO2 uit en de wereldbevolking neemt zo snel toe dat de gevolgen hiervan duidelijk zichtbaar zijn. LPBergeijk realiseert zich dat er wat moet gebeuren, maar wij zijn geen voorstander van windmolenparken of zonneweides in onze gemeente. Er zijn andere mogelijkheden om minder CO2 uit te stoten welke meer aandacht mogen krijgen van ons. Het besparen op het verbruik aan energie is er hier een van. Een groot deel van de woningen in onze gemeente is nog onvoldoende geïsoleerd. De resultaten van het isoleren van woningen heeft direct na het nemen van de maatregel effect. Daarnaast kan ook in het bedrijfsleven nog het nodige bespaard worden. Ook binnen de agrarische sector lopen diverse acties om minder energie te verbruiken. Voorbeelden hiervan zijn het terugwinnen van warmte, het composteren en verbranden van de mest en het kleinschalig opwekken van energie. Initiatieven zoals deze mogen van onze partij meer aandacht krijgen en moeten we stimuleren. Ook zijn er nog genoeg daken beschikbaar van woningen en bedrijven waarop zonnepanelen gelegd kunnen worden. Er loopt in Riethoven een onderzoek of er behoefte bestaat aan een Multifunctionele Accommodatie. Indien er behoefte bestaat aan een MFA in Riethoven willen we dat een extern bureau met ondersteuning van de gemeente hier verder invulling aan geeft. Zowel LPBergeijk als het CDA hebben voorgesteld dat er middelen gereserveerd worden voor dit onderzoek. Op donderdag 27 juni is er in het gemeentehuis een presentatie gegeven over de verbouwing en renovatie van de Kattendans. Met een forse investering moet de Kattendans weer jaren vooruit kunnen. Zowel voor wat betreft de functie van gemeenschapshuis als die van theater. Met het plan dat er nu ligt moet dat mogelijk zijn. Dit werd ook bevestigd door het bestuur van de Kattendans dat bij deze presentatie aanwezig was. Bergeijk is de groenste gemeente van Europa en een toeristische gemeente. Het college stelt voor om jaarlijks € 50.000 te besparen op onderhoud van het groen. LPBergeijk is hier absoluut tegen. Temeer omdat de kosten voor de bestrijding van de processierups ook onder deze post vallen. Er zijn dit jaar al 300 klachten ontvangen door de gemeente. LPBergeijk wil dat er nog meer aan de bestrijding van processierupsen gedaan wordt en kan daarom niet begrijpen dat het college voorgesteld heeft hierop een besparing door te willen voeren. Gelukkig hebben ook andere partijen uitgesproken geen voorstander te zijn van deze besparing.

Er zijn door alle partijen zorgen uitgesproken over het invullen van de vraag naar woningen. Woningen voor starters (specifiek voor Bergeijk ’t Hof), betaalbare sociale huurwoningen en woningen voor senioren hebben een hogere prioriteit dan andere woningtypen. LPBergeijk heeft extra aandacht gevraagd voor Bergeijk ’t Hof en de Weebosch. Van de 630 woningen die Bergeijk de komende 10 jaar moet realiseren zitten volgens het college al 400 woningen in de harde plancapaciteit. Een zorg die we uitgesproken hebben is de snelheid van het bouwen. De gemeente Bergeijk heeft haar financiën goed op orde. Het is goed wonen en verblijven in onze gemeente. Daarom zijn wij geen voorstander van een boven trendmatige verhoging van de lokale lasten. Zeker niet met de goed gevulde pot aan reserves en voorzieningen die onze gemeente bezit. Onze inwoners hebben deze voor een deel ook mede gevuld. Alleen in geval dat dit tot een meerwaarde voor onze inwoners leidt is een verhoging van de lokale lasten voor LPBergeijk bespreekbaar.

 

Mark Verhoeven

Fractievoorzitter Lokale Partij Bergeijk