06nov

Beschouwingen begroting 2020-2023.

Tijdens de behandeling van de perspectievennota kort voor het zomerreces hebben we op hoofdlijnen
onze reactie gegeven op de voorbereiding van het college op de begroting 2020. De afgelopen 2
maanden is gewerkt aan de vertaalslag naar de begroting 2020 – 2023. Vandaag tijdens de behandeling
in de eerste termijn zal ik namens Lokale Partij Bergeijk onze beschouwingen geven op het
voorliggende document.
Erg vooruitstrevend of vernieuwend is deze begroting in onze ogen niet. Uit het meerjarenperspectief
blijkt ook dat er weinig tot geen financiële ruimte is voor nieuw beleid met grote financiële impact.
Met investeringen zoals onder andere in de Kattendans en grootschalige wind- en zonneparken om
energieneutraal te worden is op een erg groot gedeelte van de financiële ruimte al beslag gelegd.
Belangrijke thema’s in de begroting van dit jaar zijn;
- Het realiseren van betaalbare sociale huurwoningen en woningen voor alleenstaande
jongeren
- De investeringen in grootschalige wind- en zonneparken in onze gemeente.
- De leefbaarheid in alle kernen.
- De samenwerking tussen de 5 Kempengemeenten.

Terugblikkend op het afgelopen jaar zijn er 4 dossiers welke bij onze fractie tot de nodige vraagtekens
hebben geleid. Dit zijn;

-Het dossier Zwarte Bergen. Wij zijn van mening dat het proces waarop dit dossier is behandeld
in onze ogen veel transparanter had moeten gebeuren. Dan was er hoogstwaarschijnlijk ook
veel minder onrust én weerstand geweest bij de inwoners van met name de Weebosch en
Luyksgestel. Voor de Zwarte Bergen hebben we op 8 oktober een presentatie gehad met
daarin de plannen om een recreatiepark met 340 lodges te realiseren. Dit aangevuld met
diverse centrale voorzieningen zoals een welness centre, een binnen- en buitenzwembad en
een hotel. Een mooi plan, maar wij vragen ons wel af of deze plannen realistisch zijn. Zeker
aangezien nog geen jaar gelden het onderzoek van IBOU uitwees dat recreatie op deze plek
financieel niet haalbaar was. Ook de verkeersafwikkeling bij het realiseren van een
vakantiepark is een punt van zorg voor ons. Wij vragen het college regelmatig te rapporteren
over de voortgang. Niet alleen de raads- en commissieleden, maar ook de inwoners van
Luyksgestel en de Weebosch en de huidige gasten die nog op de Zwarte Bergen verblijven.
Vanuit de Provincie heeft de gemeente een bijdrage gekregen van € 75.000. Kan het college
aangeven hoe dit bedrag besteed is? Werkconsult heeft aangegeven ook nog over een plan B
te beschikken, maar kon ons nog niet verder informeren. Op het moment dat er meer
duidelijkheid is over plan B worden wij dan ook direct daarna geïnformeerd? Kan het college
tenslotte nog een keer bevestigen dat er op geen enkel moment, zowel niet tijdelijk als
definitief meegewerkt wordt aan de huisvesting van arbeidsmigranten op deze locatie? Het zal
verder helder zijn dat LPBergeijk samen met de inwoners van Luyksgestel en de Weebosch de
ontwikkelingen op de Zwarte Bergen nauwgezet blijft volgen.

– Met betrekking tot de 430 huurwoningen van Vestia laat de overheid de huurders veel te lang
in onzekerheid. Daar had in onze ogen nog meer bovenop gezeten moeten worden. Zowel
onze fractie als die van GL/PvdA hebben met regelmaat aandacht gevraagd voor de
huurwoningen van Vestia in onze gemeente. Op dit dossier mag de aandacht geen seconde
verslappen. De huurders van deze woningen worden al jaren achter elkaar geconfronteerd
met de maximaal toegestane huurverhoging en erbarmelijk slecht onderhoud. We weten met
zijn allen dat er met name een financieel probleem ligt. Vestia heeft op deze woningen een
hypotheek welke 50% hoger is dan de waarde van de woningen. De grote vraag is wie dit
verschil gaat betalen. In onze ogen betekent dit niet alleen dat het rijk, de provincie, Vestia en
de overnemende woningcorporatie deze kosten voor hun rekening moeten nemen. Ook wij
als gemeente Bergeijk zullen een steentje bij moeten dragen. Door daar nu blind en doof voor
te zijn doen we de huurders van deze woningen nog meer onrecht aan. Wij mogen de huurders
niet langer letterlijk en figuurlijk in de kou laten staan. Er moet nog meer aandacht voor dit
dossier komen en er moet nog sneller en intensiever gehandeld worden. De verantwoordelijk
wethouder zal dit als een topprioriteit in haar portefeuille moeten oppakken en hierover met
regelmaat aan de raad verslag uitbrengen. Ook aan bewonerscommissie en de huurders. Deze
problematiek vereist creativiteit, intensief overleg en snelheid op diverse niveaus. Ook het
behalen van de volkshuisvestingsdoelen hangen van dit onderwerp af. Op dit moment blijven
de huurders het grote slachtoffer in dit hele dossier. LPBergeijk wil tenslotte graag aan de
wethouder meegeven dat uit de oplossing het grote belang van de gemeente mag blijken.

– Bij het behandelen van de beleidsnotitie “huisvesting arbeidsmigranten” had in dezelfde
vergadering in maart een voorbereidingsbesluit ter besluitvorming aangeboden moeten
worden aan de Raad en niet eind september middels een spoedactie. Het zal geen enkele
discussie behoeven dat arbeidsmigranten hard nodig zijn om de economische groei in deze
regio te realiseren. Er ligt nu een heldere beleidsnotitie. Ook hebben we een helder
voorbereidingsbesluit genomen. Aan de hand van de beleidsnotitie en de uitgangspunten
vastgelegd in het voorbereidingsbesluit moet de gemeente controleren. Ongeacht of er
arbeidsmigranten in de tussenliggende tijd in nieuwe woningen gehuisvest zijn. Zowel voor het
belang van onze inwoners áls voor de arbeidsmigranten. We zijn verder ook benieuwd naar de
stand van zaken van de diverse huisvestingslocaties aangezien de wethouder in september
nog aangaf dat het probleem ‘groot’ is. Op welke manier gaat het college de raad informeren
over de locaties die onderzocht zijn en de problemen die ze hierbij zijn tegen gekomen? Kan
het college verder aangeven hoe de gemeente het vastgestelde beleid gaat handhaven?

– Bij het dossier Hof Noord met de grote trekker in de vorm van de Albert Heijn wordt in onze
ogen te snel over de afhandeling van het verkeer op ’t Hof heen gestapt. Wij hebben tijdens
de behandeling in de Raad onze zorgen uitgesproken over de toekomstige
verkeersbewegingen op ’t Hof. Als je nu op een zaterdag in het centrum van Bergeijk bent
moet je er niet aan denken dat er nog meer verkeer ‘t Hof op en af wil en er ook nog eens
vrachtwagens bij komen die willen laden en lossen bij de Albert Heijn. Ook maken we ons
zorgen over het uitlopen van dit project als gevolg van rechtszaken. Hoe gaat het college onze
zorgen wegnemen in relatie tot de door ons geschetste problemen met de
verkeersafhandeling na de realisatie van de AH op Hof Noord. Een tweede vraag heeft te
maken met het uitlopen door rechtszaken. Kan het college aangeven wat de financiële risico’s
zijn die de gemeente in dit geval loopt.

Taakveld “Bestuur en ondersteuning”
Kempencommissie.
Niet alleen tijdens de perspectievennota maar ook op andere momenten heeft onze fractie
uitgesproken dat bovenlokale samenwerking noodzakelijk is op een aantal werkvelden. Ook de
Provincie heeft de 5 Kempengemeenten een opdracht gegeven op dit vlak. De noodzakelijke kennis en
ervaring zal gezamenlijk ingevuld moeten worden. Pieter van Geel heeft als procesbegeleider een
aantal eerste stappen begeleid, hij is nu echter van het toneel verdwenen. Het blijft in onze ogen ook
nu nog steeds een moeizaam proces. De bijeenkomst bij Pius X op 10 oktober heeft dit gevoel alleen
bevestigd. Willen we als Kempengemeenten zelfstandig blijven zal er in welke vorm dan ook
bovenlokaal samengewerkt moeten worden. Dit moet in onze ogen zeker geen papieren tijger zijn
zoals we gehad hebben. Deze commissie moet op de een of andere manier een mandaat krijgen om
besluiten te nemen. Dit zoals ook door een aantal andere partijen de afgelopen weken is uitgesproken.

Taakveld “Verkeer en vervoer”
Fietsambitie Bergeijk
Meer fietspaden leidt tot meer fietsen en wat vaker laten staan van de auto. Het is gezonder en het
leidt tot veel minder uitstoot van CO2 en fijnstof. We hebben dit onderwerp al uitgebreid besproken
in commissie en raad. De prioriteiten liggen vast. Als hoogste prioriteit is unaniem gekozen voor het
fietspad van Luyksgestel naar de Weebosch met een parallelspoor van de snelle fietsverbinding tussen
Bergeijk en Eindhoven. Bij dit fietspad moet nog een definitieve keuze bepaald worden voor wat
betreft het tracé. Is er op dit moment meer bekend over het tracé?

Wegcategorisering
Op pagina 38 kunnen we lezen dat er een actualisatie moet komen van de wegcategorisering, onder
andere door het aanleggen van de Diepveldenweg. In dit stukje tekst worden alleen wegen vermeld
die in de kern Bergeijk liggen. Wij gaan er echter vanuit dat dit slechts een voorbeeld is en het ook om
wegen in de andere kernen gaat. Ook dat het herinrichten betekent dat een aantal wegen waar nu nog
80 kilometer per uur gereden mag worden de maximale snelheid naar 60 km wordt teruggebracht.
Voorbeelden hiervan zijn de Sengelsbroeksestraat en Loo tussen Luyksgestel en ’t Loo en de weg van
Luyksgestel naar de Weebosch. Wegen waar vaak erg hard wordt gereden. Kan het college aangeven
of deze insteek de juiste is en wat de planning van de uitvoering is?

Matrixborden
Het voorstel om 4 matrixborden extra aan te schaffen krijgt onze volledige ondersteuning. Wij hebben
dit al een aantal jaren aangegeven tijdens de perspectievennota en begroting.

Taakveld “Onderwijs”
Onderwijs
Ondernemers hebben in het ondernemers actieplan Groot Bergeijk verleden jaar aangegeven dat er
behoefte is aan een technische school in Bergeijk. Als LPB juichen we deze ontwikkeling toe! Dit
hebben we al meerdere malen aangegeven. Samen met scholen zijn er al stappen gezet, er is zelfs al
een aardig bedrag (7,43 miljoen Euro) beschikbaar gesteld door het rijk voor het stimuleren van
techniekonderwijs aan vijf scholen in onze regio. Kan de wethouder aangeven wat de stand van zaken
is van deze ontwikkeling? Aanvullend vragen we ook aandacht voor het Speciaal Onderwijs. Heeft het
college ook plannen op dit vlak?

Onderwijshuisvesting
In 2016 en 2017 is de haalbaarheid van een Integraal Kind Centrum onderzocht. Dit concept is in de
tussentijd achterhaald. In maart heeft deze gemeenteraad haar richtinggevende ambitie van het
concept Kind Centrum uitgesproken. De onderwijsinstellingen hebben hierdoor weer huiswerk
gekregen en zijn nog druk aan het werk. Door de IKC-gedachte met een compleet nieuw
onderwijsgebouw is het onderhoud van aantal basisscholen jaren geleden al op aan laag pitje komen
te staan. Onze fractie maakt zich zorgen dat door het uitlopen dit onderhoud nog nijpender wordt. Het
college geeft in de begroting zelf aan dat de gemeente zorg draagt voor geschikte huisvesting. Kan het
college aangeven wat op dit moment de situatie is op het vlak van het onderhoud en wanneer we
geïnformeerd worden over de plannen die de partners momenteel uitwerken? Daarnaast de vraag
wanneer we als raad een stappenplan tegemoet kunnen zien?

Taakveld “Sport, cultuur en recreatie”
Kattendans
We hebben bij een van de vorige agendapunten het investeringsvoorstel goedgekeurd voor een
vervolgonderzoek naar de noodzakelijke investering in de Kattendans. In deze beschouwingen hoeven
we daarom niet meer uitgebreid op dit onderwerp in te gaan. We hebben wel een vraag die in onze
ogen een relatie heeft met de Kattendans. We kunnen in de Eykelbergh lezen dat in het Acquinohuis
voorstellingen gegeven worden. Zelfs met subsidie van BEleefBErgeijk. Gaat het Acquinohuis hiermee
een deel van de functie van de Kattendans overnemen?

Taakveld “Sociaal domein”
Op pagina 63 van de begroting kunnen we lezen dat de gemeente vrijwilligers en mantelzorgers
ondersteunt en faciliteert. Prachtig maar waar denkt het college hierbij dan concreet aan? Proactief
informeren en adviseren is het plan. Waar het volgens de fractie van LPBergeijk vooral om gaat is het
feit dat er gewoon een grens zit aan de inzetbaarheid van mantelzorgers en vrijwilligers. Zowel in
beschikbare tijd, in het aantal beschikbare mensen als in geestelijk en fysiek opzicht. Je kunt
informeren en adviseren wat je wilt maar soms houdt dat gewoon op. De gemeente waardeert ze
enorm schrijft ze. Laat dat dan maar zien. Bijvoorbeeld door geld beschikbaar te stellen om
zwaarbelaste mantelzorgers te ontlasten. We hebben bij de behandeling van het beleidskader
Maatschappelijke Ondersteuning 2019-2022 ook al aangegeven dat het op papier leuk lijkt om het
percentage vrijwilligers en mantelzorgers te verhogen, maar dat dit niet reëel is. En wat dan?? Kortom
het idee is niet verkeerd, maar niet echt realistisch. Kan het college aangeven wat de concrete plannen
zijn om mantelzorgers en vrijwilligers waar de rek uit is, ontlast worden?

Taakveld “Volksgezondheid en milieu”
Bestrijding eikenprocessierups
De gemeente heeft een actief beleid met betrekking tot de bestrijding van de eikenprocessierups. Er
is dit jaar sprake van een ware plaag geweest. Het lijkt er op dat selectief spuiten een positief effect
heeft. Heeft er ook onderzoek plaatsgevonden naar eventuele negatieve gevolgen van het spuiten voor
bijvoorbeeld andere insecten? Het kenniscentrum Eikenprocessierups heeft in alle provincies totaal
1.800 feromoonvallen geplaatst. Op basis van het aantal gevangen vlinders wordt een voorspelling
gedaan van de overlast voor het volgend jaar. In Brabant zijn 28% meer vlinders gevangen en dreigt
volgend jaar rampzalig te worden voor wat betreft de overlast van de eikenprocessierups. Een actieve
bestrijding is dus noodzakelijk. De voorkeur van de fractie van LPBergeijk gaat hierbij uit naar het zoveel
mogelijk gebruik maken van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. In een aantal plaatsen in
Nederland zijn positieve resultaten behaald met het ophangen van nestkasten voor diverse vogels en
vleermuizen die de jonge rupsen eten. We zijn blij dat we kunnen lezen dat ook in Bergeijk gestart gaat
worden met het plaatsen van nestkastjes. Kan het college dit wat nader toelichten, over hoeveel
nestkastjes hebben we dan en waar worden deze geplaatst en hoe wordt het effect gemeten?

Investering in grootschalige wind- en zonneparken;
Dagelijks worden er artikelen gepubliceerd die de opwarming van de aarde met alle gevolgen van dien
beschrijven. Vanuit de overheid wordt het bouwen van windmolens en het aanleggen van zonnedaken
of zonneweiden enorm gestimuleerd. Wij zijn van mening dat er ook diverse nadelige effecten zijn.
Zelfs de GGD gaf zeer recent nog aan dat de negatieve gevolgen voor de gezondheid van windmolens
op omwonenden onvoldoende onderzocht zijn. Ook leveren deze beide vormen van energie alleen voldoende op als het flink waait of als de zon volop schijnt. Bij overcapaciteit worden deze bronnen
van natuurlijke energie uitgeschakeld. De reden hiervoor is simpel. Er zijn nog geen geschikte
mogelijkheden voor opslag van energie. Een ander punt is het gegeven dat zelfs met het plaatsen van
20.000 windmolens in Nederland onvoldoende energie wordt opgewekt. Dit nog los van de
horizonvervuiling en schade voor de gezondheid van mensen en flora en fauna. Wetenschappelijke
onderzoeken in Duitsland van het afgelopen jaar rapporteren miljarden dode insecten per jaar als
gevolg van windmolens. In de plannen die er nu liggen is ook Bergeijk met de Boshovenseweg genoemd
als mogelijke locatie voor de plaatsing van windturbines met een tiphoogte van 230 meter. In de
Koolbliek loopt een particulier initiatief voor windturbines van dezelfde hoogte. Bergeijk zie je dan al
vanaf Eindhoven liggen. Bergeijk is een van de meest windstille gebieden in Nederland (bron:
windkaart). In onze omgeving moet je dit soort mega torens niet willen. Laten we ons vooral richten
op andere alternatieve vormen van energieopwekking én maximaal inzetten op het besparen van het
verbruik van energie! Op iedere woning zonnepanelen waarmee in de eigen behoefte aan elektriciteit
voorzien kan worden. Wij zijn het dan ook niet eens met het afbouwen van de subsidie op de aanleg
van zonnepanelen. In elke kern van onze gemeente zie je veel meer daken zonder zonnepanelen dan
met. De subsidie gaat slechts om een marginale bijdrage, maar laten we inwoners blijven stimuleren
om zonnepanelen op hun dak te leggen. De vele huurwoningen in onze gemeente kunnen niet van
deze regeling gebruik maken. Wat zijn de plannen van het college om in overleg met de
woningcorporaties ook op huurwoningen zonnepanelen te realiseren.

Taakveld “Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing”
Volkshuisvesting
Voor onze gemeente is de verwachte toename van de woningbehoefte voor de komende 10 jaar 630
woningen. De behoefte aan eengezins-, koop- en meergezins huur vormen in dit aantal het grootste deel.
Voor wat betreft huurwoningen heeft Bergeijk het komend decennium een behoefte aan 180
woningen extra. We blijven al jaren achter lopen op de behoefte. Dit moeten we een keer doorbreken.
Ook zullen er nieuwe woonvormen ontwikkeld worden. Kleinere betaalbare woningen voor
alleenstaande jongeren. De zogenaamde Tiny Houses passen hier perfect in. Wij zijn blij dat er op ’t
Loo een project loopt om hier een eerste invulling aan te geven. Maar zo zijn er meer punten van zorg,
bijvoorbeeld woningen voor starters en dan specifiek in de kernen Riethoeven en Bergeijk ’t Hof.
Op het vlak van volkshuisvesting stelt de fractie van LPBergeijk drie aanvullende maatregelen voor:
– Stel de starterslening weer beschikbaar en communiceer hierover actief.
– Eis dat de projectontwikkelaar een bepaald percentage van nieuwbouwwoningen realiseert
voor maximaal 170.000 Euro (we bedoelen een complete woning en geen uitgeklede
cascowoning).
– Maak afspraken met woningbouwcorporaties dat zij huurwoningen realiseren van circa 450
Euro huur per maand (bijvoorbeeld in de vorm van duplexwoningen, Tiny Houses).

Slotopmerkingen
Op financieel vlak heeft de gemeente Bergeijk haar zaken nog steeds goed op orde. Dit spraken we
vandaag met zijn allen ook uit bij de behandeling van de tussentijdse kwartaalrapportage en de
jaarcijfers van afgesloten boekjaren. Dit is ook zo, dat betekent echter niet dat in onze gemeente de
bomen tot in de hemel groeien. We hebben veel bezittingen, hebben een aardig gevulde pot reserves
en voorzieningen. Vorig jaar hebben we zelfs de grens van de minimale reserves verhoogd van 4,8 naar
6 miljoen Euro. We zullen desondanks kritisch moeten zijn en blijven. Ook op alle reeds besloten en
voorgenomen investeringen.
Een groot vraagteken blijft in onze ogen nog steeds de financiële haalbaarheid van alle plannen. Zeker
als de bedragen bekend zijn die nodig zijn om het achterstallig onderhoud aan een aantal
onderwijsinstellingen weg te werken, of de realisatie van een Kind Centrum. Wij hopen dat de hoge
investering in de Kattendans en de reservering voor grootschalige opwekking van energie door
windparken niet ten koste gaat van andere projecten die ook belangrijk zijn voor onze inwoners.
Voorzitter, ik verwacht dat de meeste onderwerpen in deze begroting door alle partijen omarmd
worden. En we het dus ook echt “samen doen”.

Mark Verhoeven
Namens Lokale Partij Bergeijk
27 oktober 2019