19apr

Woningen bouwen in Bergeijk.

Om de komende 10 jaar een antwoord te hebben op de vraag naar woningen, hebben Burgemeester en Wethouders een lokaal volkshuisvestingsprogramma opgesteld. Om te zien of dit programma een goed antwoord is op de knelpunten op de woningmarkt wil de Lokale Partij Bergeijk eerst de eigen analyse van de woningmarkt in Bergeijk geven.
Alle zes kernen van Bergeijk moeten een geleidelijke groei hebben. Dat past bij een beleid om de voorzieningen in die kernen in stand te houden en ook bij de woningvraag vanuit die kernen. Alle kernen moeten een divers aanbod aan woningen hebben en dus niet eenzijdig veel huurwoningen of dure koopwoningen. Dit komt de sociale samenhang in de kernen ten goede. Ook is het onze opvatting, dat waar mogelijk binnen de bebouwde kom ( inbreiden) moet worden gebouwd maar wij denken dat door de grote vraag naar woningen beperkte uitbreiding in het buitengebied mogelijk moet zijn. Dit alles wel passend bij het karakter van onze kernen, waar wij grote waarde aan hechten.
Als je naar het woning aanbod op Funda kijkt, dan zie je dat van de 148 woningen er 126 in een prijsklasse vallen van 275.000 euro of duurder. Slechts 13% van het totaalaantal woningen in Bergeijk zijn sociale huurwoningen, dit is inclusief de ruim 200 woningen van Vestia, waarvan we weten dat het allerminst zeker is dat deze woningen behouden blijven voor de sociale huur.
Tot zover de aanbod kant. Kijken we naar de vraag, dan weten we van de woningbouwverenigingen, dat er een zeer grote vraag is naar huurwoningen, vooral met een huurprijs tussen de 400 en 500 euro. Deze sociale huursector zit muurvast. Er verhuist bijna niemand en uiteraard moeten we ook jaarlijks een flink aantal statushouders plaatsen. Kijken we naar de koopmarkt dan zien we dat er grote vraag is naar betaalbare koopwoningen.
Voor de vraag naar betaalbare koopwoningen moeten we kijken naar de draagkracht van de woningzoekenden. Daaruit blijkt dat tweeverdieners vaak nog gebruik kunnen maken van de bestaande voorraad en in de nieuwbouwwoningen tussen de 225.000 euro en 275.000 euro vaak nog haalbaar zijn. Voor alleenstaanden en/of alleenverdieners is er echter behoefte aan woningen tussen de 175.000 en 225.000 euro. Let wel dit zijn niet alleen starters maar ook alleenstaanden na een scheiding en ouderen die na de verkoop van hun woning goedkoper en kleiner willen wonen.
De gemeente moet dus strakke regie voeren
Deze analyse wordt volgens ons breed gedeeld in de gemeenteraad. We moeten de komende jaren een flink aantal sociale huurwoningen bouwen. De gezamenlijke ambitie is om de komende 10 jaar ongeveer 200 sociale huurwoningen te bouwen. Daarnaast moet er een flink aanbod komen aan betaalbare koopwoningen voor starters en ouderen. We zijn dit verplicht aan onze woningzoekenden, omdat we ze graag voor Bergeijk willen behouden. Dit sluit aan bij de vraag en het uitgangspunt om te bouwen vanuit het maatschappelijk belang.
Probleem is echter dat de gemeente geen eigen grond meer heeft om woningen te bouwen. Als dit wel zo was, dan kon de gemeente makkelijk regie voeren en die woningen bouwen die vanuit het maatschappelijk belang gewenst zijn. Type woning bepalen, maximale koopprijs en sociale huurwoningen met een reductie op de grondprijs. Het is dus zaak dat de gemeente op zoek gaat naar voor woningbouw geschikte grond door actieve grondpolitiek te voeren. Dit echter alleen is niet voldoende want duurt vaak vele jaren en is uiteraard afhankelijk van de bereidheid van grondeigenaren om hun grond te verkopen.
De gemeente zal ook veel sterker moeten sturen op de voorgestelde ontwikkelingen van particulieren en projectontwikkelaars. Op deze overspannen woningmarkt maken zij het beste rendement in de duurdere koopsector. Dat kan je hen niet kwalijk nemen maar is wel in strijd met het maatschappelijk belang dat voorop staat in ons woningbouwbeleid.
Hier moet de gemeente dus sterker regie voeren om de gestelde doelen te bereiken. Dat kan door overeenkomsten te sluiten met ontwikkelaars waarin ruim plaats is voor betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen. Deze overeenkomsten (anterieure overeenkomsten in vaktaal) worden toch altijd gesloten voorafgaande aan bouwplannen. Strikte voorwaarden verbinden aan het soort te bouwen woningen is een absolute noodzaak. Klein voorbeeld: hoe wil je anders realiseren dat er 200 sociale huurwoningen worden gebouwd! Een gewenst percentage van 30% opnemen in je beleid is een dan niet meer dan een loze kreet.
Kort gezegd dus, een strakke regie voeren. Nu kan de Lokale Partij Bergeijk zich voorstellen dat een strakke gemeentelijke regie veel vraagt van de ambtelijke organisatie. Wij stellen daarom voor de ambtelijke organisatie tijdelijk uit te breiden. Met hoeveel menskracht kunnen wij moeilijk inschatten. Daarom vragen wij het college om een plan van aanpak te maken om de sterke regie voering vorm te geven en daarin dan mee te nemen hoe de ambtelijke ondersteuning wordt vorm gegeven. Steek hier de energie in liever dan het vormgeven van een vereveningsfonds voor sociale woningbouw. In een fonds kunnen mensen immers niet wonen en schuift het halen van doelstellingen naar achter.
Tenslotte zouden wij graag zien dat tijdelijk de starterslening weer in ere wordt herstelt. Zelfs met een strakke regie zal het nog wel een tijdje duren voor er betaalbare koopwoningen worden gerealiseerd. Voor starters kan dit net de mogelijkheid bieden om toch in Bergeijk te blijven wonen. Zelfs een starter die 40.000 euro op jaarbasis verdient is op zo’n starterslening aangewezen als je kijkt naar het huidige woningaanbod.
De Lokale Partij Bergeijk rekent op steun van alle partijen in de gemeenteraad. Als we de analyse van de spanning op de woningmarkt delen, dan kan het niet anders dan dat we dezelfde strategie en regie willen.

Arjan van der Hout