13okt

Appartementencomplex Klaproosstraat

Nu de Zorgverleners uit de Klaproosstraat zijn vertrokken naar het voormalige Rabokantoor, kan daar een herontwikkeling plaatsvinden. Er ligt in de gemeenteraad een bestemmingsplan ter besluitvorming, om daar de bouw van een appartementencomplex met 40 appartementen te realiseren.

Volgens de Lokale Partij Bergeijk is er goed overleg met de omgeving geweest en heeft dit ook geleid tot enkele wijzigingen van het plan. Iets minder hoog en alle parkeerplaatsen worden direct aangelegd. Daarnaast is in de overeenkomst met de ontwikkelaar opgenomen dat er 5 sociale huurwoningen worden gerealiseerd die minimaal 10 jaar als sociale huurwoning beschikbaar blijven.

De LPB heeft enkele punten die in het belang van de gemeente aangepast zouden moeten worden. Ten eerste is de LPB van mening dat op het moment dat er openbare parkeerplaatsen worden toegerekend aan een bouwplan van een ontwikkelaar, dat er voor deze parkeerplaatsen dient te worden betaald. Niet alleen voor het opnieuw aanleggen maar gewoon een bedrag per parkeerplaats. Ten tweede is het verstandig om in een overeenkomst een einddatum op te nemen voor de oplevering van een bouwplan. Dit voorkomt langdurig gaten in de realisatie van woningen en de daarbij horende ongewenste verpaupering van complexen. De LPB hoort graag van andere partijen wat zij hiervan vinden. Deze punten zijn echter niet van doorslaggevend belang om het bestemmingsplan en dus de realisatie van het bouwplan tegen te houden.

Wat voor de LPB echter wel essentieel is bij dit voorstel, is het soort woningen wat in dit bouwplan wordt aangeboden. Immers, het belangrijkste uitgangspunt in de door de gemeenteraad vastgestelde woningbouwprogrammering is, dat er alleen gebouwd wordt als er een groot maatschappelijk belang is. Dit dwingt de gemeenteraad om heel zorgvuldig te kijken wat er gebouwd wordt.

De discussie lijkt zich toe te spitsen op het aantal sociale huurwoningen in het appartementencomplex. Volgens de LPB is dit geen goede zaak. Wij hebben in dit land woningbouwverenigingen die in dit land er voor zorgen dat er duurzaam sociale woningen worden gebouwd en verhuurd. De rijksoverheid heeft hier het toezicht heel goed geregeld. Dit op een manier dat het financieel verantwoord gebeurdt dat er passend wordt toegewezen en dat de inspraak van bewoners goed is geregeld. Om dit zo goed mogelijk te doen heeft de rijksoverheid het enkele jaren geleden verboden dat woningbouwverenigingen koopwoningen realiseren. Daarnaast maakt de gemeente jaarlijks prestatieafspraken met de woningbouwverenigingen om het sociale woningbezit goed te beheren en eventueel uit te breiden of bezit te verkopen. Al deze zaken gelden niet voor projectontwikkelaars. Het is daarom niet alleen verstandig om het realiseren van sociale huurwoningen over te laten aan de woningbouwverenigingen maar zelfs absolute noodzaak om huurders te beschermen en de woningen duurzaam als sociaal in de voorraad te behouden.

Wat dan? Volgens de LPB zullen er met de ontwikkelaar afspraken gemaakt moeten worden over een substantieel aantal betaalbare koopwoningen. Voor de verkoopprijs die hierbij gehanteerd wordt, baseren wij ons op de Regionale Begrippenlijst Wonen van de MRE. Dit betekent een koopprijs van 165.000 tot 200.000 euro. Dit valt binnen het begrip sociale koop. Daarom stellen wij voor om ook voor deze woningen het percentage van 30% te hanteren. Dat zijn dus 12 woningen.

Op deze wijze ondersteunen wij het college in haar streven om maatregelen te nemen die beter zijn dan een starterslening waar wij eerder om vroegen.

 

Een grote groep starters in Bergeijk doen wij hier een groot plezier mee aangezien zij vaak te veel verdienen voor een sociale huurwoningen maar te weinig om een duurdere woning te kopen.

Bij de begrotingsbehandeling zullen wij zeker stil staan bij het realiseren van betaalbare huur- en koopwoningen. Hierbij zullen we aangeven dat wij ook voor gevarieerd bouwen zijn in het belang van de leefbaarheid in de buurten. Ook duurdere huurwoningen gebouwd door ontwikkelaars en duurdere koopwoningen kunnen en mogen nog gebouwd worden. Als gemeente zal echter vanuit de maatschappelijke opgave de focus moeten liggen op het realiseren van betaalbare woningen.

 

De anterieure overeenkomst is een jaar geleden ondertekend. Hierop beroepen ze zich. Je kunt in de anterieure overeenkomst lezen dat het college een amendement op deze overeenkomst heeft toegevoegd. De 5 sociale huurwoningen zijn via een allonge toegevoegd. Er kan nu natuurlijk ook weer een amendement toegevoegd worden. Dit artikel wordt ingestuurd en we wachten even de reacties af van de andere partijen voor we zelf met een amendement komen.