28okt

Beschouwingen Begroting 2021-2024

2020 is een jaar dat we nog vaak zullen herinneren. Enkele opmerkelijke berichten van dit jaar vermeld ik hier kort.
• Covid-19 heeft een groot deel van de wereld nog steeds behoorlijk in de greep. Het einde is nog steeds niet in zicht.
• De Provincie kondigt aan dat ze een onderzoek gaan starten naar de mogelijkheden om in Noord-Brabant een kerncentrale te bouwen.
• David Attenborough die met zijn recente documentaire “Life on our Planet” laat zien hoe we als mensen de aarde ten gronde brengen als we op de huidige voet doorgaan.
• Door een beperking van de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk in Nederland worden nu al diverse aanvragen voor het aansluiten van zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen afgewezen.
• Het tekort aan beschikbare woningen wordt alleen maar groter. Er wordt veel te weinig gebouwd in Nederland.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden die het belang aangeven van de noodzaak dat we op veel vlakken anders moeten gaan denken en handelen. Deze hebben ook invloed op onze directe leefomgeving hier in Bergeijk. Een leefomgeving welke we ook op lokaal niveau kunnen en moeten beïnvloeden. In het vervolg van onze beschouwingen zullen deze punten terugkomen of wordt er aan gerefereerd.

Kattendans
Allereest spreek ik namens onze partij uit dat we met de Kattendans nog geen meter verder zijn dan 2,5 jaar geleden.

Wethouder Luijten stelde afgelopen maand dat 7 miljoen Euro bestemd is voor de gemeenschapsfunctie en 1,3 miljoen Euro voor het theater. In onze ogen is 8,3 miljoen Euro voor alleen een gemeenschapshuis en een theater een erg forse investering. In Hoogeloon is voor 1,1 miljoen Euro een gemeenschapshuis gebouwd, inclusief een sporthal.

We realiseren ons terdege dat er grote onderhoudsactiviteiten en aanpassingen van bijvoorbeeld de toiletgroepen niet hebben plaatsgevonden vanwege de verwachte grootschalige renovatie. Het is ook voor ons helder dat er iets moet gebeuren met de Kattendans. We moeten echter nog een keer kritisch kijken naar de hoogte van de investering. Dit wordt de grootste investering welke onze gemeente ooit heeft gedaan. Mede met de onzekere toekomst als gevolg van het Covid-19 virus stelt LPBergeijk daarom voor dat we een pas op de plaats maken bij de hoge investering waar we bij de Kattendans voor staan. Wij willen voorkomen dat we onze inwoners later een forse rekening moeten presenteren in de vorm van een OZB-verhoging.

Huisvesting arbeidsmigranten
Arbeidsmigranten zijn hard nodig om de economische groei in deze regio te realiseren. LPBergeijk heeft het afgelopen jaar diverse keren vragen gesteld over de huisvesting van arbeidsmigranten en de controle, c.q. handhaving hierop. Ook de vraag of de gemeente weet waar alle arbeidsmigranten wonen en onder welke omstandigheden. Tot nu hebben we alleen algemene antwoorden gekregen. Wij krijgen hierdoor niet het gevoel dat de gemeente dit onderwerp onder controle heeft. Ondanks enkele particuliere initiatieven, zoals de 4 Linden in Bergeijk, vinden wij het nog steeds onbegrijpelijk dat een motie van GL/PvdA en LPBergeijk om een ondernemer 40 woningen voor 80 arbeidsmigranten te laten realiseren op het voormalige Stoom terrein door de coalitie van tafel geveegd werd. Dit met als hoofdreden dat het bestemmingsplan gewijzigd moest worden.

Duurzaamheid
Wij zijn nog steeds tegen het grootschalig opwekken van elektriciteit met windturbines of grote zonneweides op agrarische grond. Windturbines met een tophoogte van 230 meter passen niet op het land en al helemaal niet in dit gebied. De Kempen wordt gekenmerkt als een van de meest windstille in Nederland. We zijn ook niet de enige partij die geen voorstander is van windparken en grootschalige zonneweides. In Eersel, Oirschot en nu ook Bladel zijn vergelijkbare geluiden te horen.

Met betrekking tot het vastleggen van locaties voor grootschalige windparken is er altijd gesteld dat de behoefte vanuit de inwoners moet komen. De buurt stond centraal in deze aanpak. Het is echter wel zo dat als de buurt geen plan indient commerciële partijen voorrang krijgen. De Pielis is in onze gemeente een van de voorkeur locaties. Sinds de uitbraak van het Covid-19 virus zijn er echter nauwelijks mogelijkheden om samen te komen. Van betrokken inwoners krijgen wij de melding dat er vanuit de gemeente geen informatie meer komt. Wij vinden dat de buurt nog steeds centraal moet staan. Ook dat 100% draagvlak essentieel is. Het mag absoluut niet gaan om maximale marges voor commerciële partijen. Niemand zit te wachten op windturbines in zijn of haar achtertuin. Laten we ons niet onder tijdsdruk zetten. Zeker niet gezien alle nieuwe discussies die we kunnen lezen en volgen. Vragen die bij ons leven zijn de volgende.
• Moeten we nu windturbines realiseren om datacentra van buitenlandse bedrijven van groene energie te voorzien?
• Stappen we niet te vlug over alle gezondheidsaspecten heen voor omwonenden?
• Is het volledig helder welke schade de windturbines van 230 meter hoog tot gevolg hebben voor de flora en fauna?

Het huidige elektriciteitsnet is al zo belast dat diverse grootschalige zonnedaken niet worden aangesloten. Zolang de infrastructuur er niet ligt voor grootschalige projecten hebben zonnepanelen alleen zin als het de eigen behoefte dekt. Daarnaast moeten we ons realiseren dat de kosten voor het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk door alle inwoners betaald gaan worden. Dit door verhogingen van de netwerkkosten, administratiekosten en energiebelasting. Een reden te meer om volop in te zetten op besparingen en het voor eigen gebruik opwekken zodat er minder geïnvesteerd hoeft te worden in het netwerk.

Er zijn partijen die hun interesse hebben uitgesproken om een kerncentrale in Brabant te realiseren. Ook landelijk gaan er steeds meer stemmen op om naar deze vorm van energie te kijken in plaats van het land vol te bouwen met windmolens en zonnepanelen. Laten we onze ogen hiervoor ook niet sluiten. Als dit realiteit wordt heeft dat ook consequenties voor wind- en zonneparken.

LPBergeijk vindt dat we moeten afstappen van de harde doelstelling om als Bergeijk energieneutraal te worden. Recent is aangetoond dat om de klimaatdoelen te bereiken we kernenergie en geothermie nodig zullen hebben. Daar beslissen we als Bergeijk niet zelf over.

Samengevat zijn wij van mening dat we een pas op de plaats moeten maken daar waar het windturbines en grote zonneweides betreft. We moeten onze oren zeker niet laten hangen naar de wensen van grote commerciële partijen. Wij zijn gekozen om het belang van onze inwoners te behartigen en dat is het enige dat telt. Stimuleren van besparen van het gebruik van gas en elektriciteit en een zonnedak voor eigen gebruik zijn in onze ogen de belangrijkste speerpunten op het vlak van duurzaamheid.

Onderwijshuisvesting
In 2016 en 2017 is de haalbaarheid van een Integraal Kind Centrum onderzocht. Met name in combinatie met de verbouwing van de Kattendans. Het concept als organisatievorm is echter geruime tijd geleden achterhaald. Sindsdien wordt er gesproken over een Kind Centrum. We zijn nu 4 jaar verder en hopen in 2021 een voorstel te krijgen. Ook op dit onderwerp blinkt het College niet uit in slagvaardigheid. Het onderhoud van een aantal basisscholen op ’t Hof is jaren geleden al op aan laag pitje komen te staan. Wij hebben onze zorgen al eerder uitgesproken dat door het uitlopen het onderhoud nog nijpender wordt. Kan het college aangeven wat de huidige problemen zijn m.b.t. de onderhoudsstatus van de gebouwen? Verder verwachten wij dat het college met een integraal huisvestingsplan komt waarin een Kind Centrum centraal staat.

Reclamebelasting
Tijdens de commissie ABZ hebben we al een lans gebroken om de reclamebelasting voor de ondernemers niet te innen. Wij vinden nog steeds dat de huidige Corona maatregelen dit extra noodzakelijk maakt.

Volkshuisvesting
Met betrekking tot het uitvoeren van de motie m.b.t. de starterslening welke door alle partijen is ondertekend. De discussie rond de nieuwbouw aan de Klaproosstraat en de opmerking van wethouder Van Dalen, dat de mogelijk 40 sociale huurwoningen in plan Hoge Berkt 2 er zijn ter compensatie van mogelijk verlies van huurwoningen van Vestia, is voor LPBergeijk aanleiding het college aan te zetten tot nog meer daadkracht in het realiseren van aanzienlijk meer betaalbare sociale huur- en koopwoningen. Kan het College aan de Raad een harde datum toezeggen waarop de hiervoor vermelde woningen in Hoge Berkt 2 worden opgeleverd?

Nog meer daadkracht, omdat LPBergeijk op zich wel positief is over de reeds door het college genomen maatregelen, zoals de afspraken met projectontwikkelaar Van Wanrooij in de Weebosch in de anterieure overeenkomst en het mogelijk maken van woningsplitsing en het bouwen in de achtertuin op grotere kavels. Ook staat LPBergeijk positief tegenover CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Het is echter te weinig, te onzeker en of het echt tot betaalbare woningen leidt is een vraag en het gaat ook niet snel genoeg.

LPBergeijk zou graag de realisatie van betaalbare huur- en koopwoningen willen versnellen en aanscherpen. Wij stellen voor dit langs twee lijnen te doen:
1. Door te sturen en te rapporteren aan de hand van de volgende begrippen uit de begrippenlijst MRE:

Sociale huur : Goedkope + betaalbare huur tot € 737,14
Sociale koop : Koop tot €200.000
Lage middel dure koop : Koop van € 200.000 tot € 275.000

Als we ons richtten op het bouwen van deze woningen komen we tegemoet aan de grote maatschappelijke vraag. De huidige begrippen zoals starter, seniorenwoning en levensloopbestendige woning, zijn niet verkeerd maar te weinig sturend op de maatschappelijke vraag.

Wij zijn erg voor gedifferentieerd bouwen. Dat vergroot de leefbaarheid in de buurten. Dus er is ook ruimte voor duurdere huur- en koopwoningen. De focus zou echter op het bouwen van betaalbare woningen moeten liggen. Die zijn bereikbaar voor inwoners met een inkomen tot modaal en dat geld voor meer dan de helft van onze inwoners. LPBergeijk zal hierbij het college afrekenen op inzet en niet op percentages en exacte aantallen.

2. Door nu echt werk te gaan maken van actieve grondpolitiek, eerder ook meerdere malen door GL/PvdA uitgesproken. Eigen grond maakt het echt veel gemakkelijker om te sturen op het realiseren van sociale huur- en koopwoningen. Ook ben je niet afhankelijk van de snelheid die marktpartijen zelf van belang vinden. LPBergeijk stelt daarom voor om een reserve actieve grondpolitiek van 3 miljoen euro in het leven te roepen. Het college kan deze reserve gebruiken om actief op zoek te gaan naar geschikte bouwlocaties en op deze manier speculerende marktpartijen voor te zijn. Deze reserve wordt gevuld door 2 miljoen over te hevelen uit de algemene reserve en 1 miljoen uit de behoedzaamheidsreserve grondopbrengsten.

Graag horen wij wat de andere fracties in de gemeenteraad van deze voorstellen vinden en ons willen steunen om in de komende jaren aanzienlijke aantallen betaalbare huur- en koopwoningen te realiseren. Ook horen wij graag of het college deze twee punten wil oppakken. Als hiervoor moties of amendementen zijn gewenst zouden wij die graag in gezamenlijkheid willen opstellen.

Verkeersveiligheid
Met 22 verkeersdoden in 10 jaar tijd scoort Bergeijk erg hoog, zowel regionaal als landelijk. Ondanks diverse maatregelen is het afgelopen jaar ook een aantal slachtoffers te betreuren. Vinden er onderzoeken plaats naar mogelijke oorzaken en vervolgens oplossingen?

We begrijpen dat er een probleem is met de aanleg van het fietspad van Westerhoven naar Riethoven. We hopen dat het op korte termijn helder is hoe de problemen opgelost worden. Het fietspad zou eind 2020 klaar zijn. Wat is op dit moment de verwachte opleverdatum?

Samenwerking in de Kempen
Als lokale partij staan wij nog steeds 100% achter het uitgangspunt om als zelfstandig Bergeijk de belangen van onze inwoners te behartigen. Wij geloven absoluut niet in één grote Kempengemeente. Op een aantal vlakken moet echter samengewerkt worden. Zoals op het terrein van het sociaal domein en zorg. Dat doen we op deze terreinen al enkel jaren. Daar is elke gemeente ook te klein voor om dat zelfstandig in te vullen. VTH staat zo dicht bij onze inwoners dat we dit in eigen beheer moeten houden. De laatste Kempenbijeenkomst ligt alweer zover achter ons dat ik de individuele deelnemers niet eens meer ken. Samengevat raken wij er steeds meer van overtuigd dat je ook heel goed kunt samenwerken, als je op lokaal niveau een eigen inkleuring kan geven. De toegevoegde waarde van de Kempencommissie ligt dan alleen nog op het vlak van gezamenlijke presentatieavonden. Als LPBergeijk kunnen wij daar goed mee leven.

Voorzitter, al een aantal opeenvolgende jaren heb ik namens onze partij tijdens de behandeling van de PPN en de begroting uitgesproken dat we een gezonde gemeente zijn, maar dat de bomen in Bergeijk niet tot in de hemel groeien. We hebben op pagina 5 kunnen lezen dat het college zich dit nu ook realiseert en dit standpunt onderschrijft. Het stelt mij gerust dat ik nu onze eigen woorden terug lees.

De komende jaren zal duidelijk worden welke aanslag de huidige crisis op onze financiën pleegt. Het betekent ook dat LPBergeijk vindt dat we een pas op de plaats moeten maken daar waar het projecten met een grote financiële impact betreft. Dit totdat de financiële gevolgen van het Covid-19 virus helder zijn zowel landelijk, regionaal en lokaal voor onze gemeente Bergeijk.

Afsluitend hebben we in deze begroting kunnen lezen dat er;
• Geen bezuinigingen worden opgelegd op de verenigingen, zij zijn het cement van onze lokale samenleving. Juist in moeilijke tijden zijn zij van het grootste belang. Er is echter ook geen compensatie voor de hogere kosten als gevolg van de indexering.
• Geen extra verhoging komt van de gemeentelijke belastingen en geen verhoging van de toeristenbelasting.
• Geen afname van het groenonderhoud in onze gemeente. Onze ambitie om een groene aantrekkelijke gemeente te zijn blijft gehandhaafd.
• Echter ook dat er weinig vernieuwend beleid is opgenomen
• Een sluitende begroting wordt aangeboden, althans voor het jaar 2021.

 

Mark Verhoeven
Fractievoorzitter Lokale Partij Bergeijk
28 oktober 2020