22dec

Lokale Partij Bergeijk hekelt onzorgvuldig proces.

Tijdens de raadsvergadering op 20 adecember werd duidelijk dat Lokale Partij Bergeijk de enige partij is in Bergeijk die GEEN arbeidsmigranten op de Zwarte Bergen wil. Overige partijen geven aan, onder voorwaarden, wél vóór huisvesting van arbeidsmigranten op de camping te zijn. Een teleurstellende conclusie. Zeker gezien de duidelijke boodschap die de petitie, met maar liefst 2000 handtekeningen, afgeeft. We hopen dat CDA, VVD en PvdA/GL gaan inzien dat een camping geen goede plek is voor arbeidsmigranten. Ons standpunt is duidelijk. Als LPB vinden wij het om meerdere redenen geen goed idee om arbeidsmigranten, die wij wel degelijk belangrijk vinden voor onze economie, op één plek te huisvesten, ver van alle voorzieningen. Oók gezien alle slechte ervaringen in het land. Eén van die redenen is dat de camping met de komst van deze arbeidsmigranten definitief ontmanteld moet worden. En dat terwijl er nog geen enkel concreet plan ligt voor de toekomst….
Het college schetst het beeld dat de camping geen toekomst zou hebben. Dit betwisten wij! Het onderzoek, nota bene uitgevoerd in opdracht van gemeente, lijkt zeer onzorgvuldig uitgevoerd te zijn. De toekomstbestendigheid van de camping wordt in dit onderzoek als minimaal bestempeld. Echter ontbreekt hiervoor een sterke onderbouwing. In een motie wilden wij het college opdragen het onderzoek opnieuw, maar nu zorgvuldig, te laten uitvoeren met als uitgangspunt het behoud van de camping. Bovendien wilden wij het college opdragen geen besluiten te nemen over de camping totdat bekend is wat het werkelijke toekomstpotentieel is en de concrete toekomstplannen zijn! Helaas steunde geen enkele partij in de raad deze motie. Er werd onder andere gesteld, door het CDA, dat het onderzoek niet een taak van de gemeente is. Toch vreemd aangezien het college dit onderzoek wél zelf heeft laten uitvoeren eerder dit jaar.
Ook benoemden we in de raadsvergadering de zeer onzorgvuldige communicatie vanuit het college naar inwoners en naar de raad. Er is informatie gedeeld die lopende het proces aangepast werd. De overige partijen in de Bergeijkse raad herkenden de onzorgvuldige informatievoorziening niet, noch op inhoud noch op proces (dorpsraad en omwonenden hebben de plannen zelfs uit de krant moeten lezen!)! Of ze hebben niet goed opgelet, of zij vinden het geen probleem dat ons verkeerde informatie verstrekt wordt. Het dossier Zwarte Bergen is inmiddels doorspekt met onjuistheden. We begonnen al met een zeer negatief geframede camping door het college: het zou verloederd zijn en de recensies zouden slecht zijn. Beide gepresenteerde feiten blijken niet waar. Met name PvdA/GL, die na de commissievergadering waarin zij zeer kritisch was volkomen gedraaid lijkt te zijn, geeft aan het proces als ‘zeer transparant’ te ervaren.
Dat is ook de reden dat we als LPB een WOB-verzoek hebben ingediend over dit dossier. Een zeer zwaar middel, dat beseffen wij ons terdege! Maar als je als volksvertegenwoordiger goede besluiten moet nemen, en dat willen wij uiteraard, moet je dat doen op basis van juiste en volledige informatie zodat we een zuiver oordeel kunnen vellen. En we betwijfelen of we alle (juiste) informatie ontvangen hebben. Op basis van de informatie uit het WOB-verzoek denken wij de zaak beter te kunnen beoordelen. Mocht juist en gedegen uitgevoerd onderzoek uitwijzen dat de camping geen toekomstperspectief heeft, pas dán kijken we naar andere ontwikkelingsmogelijkheden voor dit park. Overigens hebben alle partijen, inclusief de wethouder, aangegeven dat het behoud van de camping nog steeds het meest wenselijke scenario is. Die visie delen we dus!
We weten dat we als gemeenteraad niet gaan over ondernemers en hun plannen, maar we kunnen wél richting geven door onder andere het vaststellen van bestemmingsplannen en het verlenen van vergunningen. En op het moment dat plannen veel impact hebben, dan moet je als gemeenteraad óók je rol durven pakken! De overige partijen lijken weg te kijken en geen verantwoordelijkheid hierin te nemen.
Wat de Zwarte Bergen betreft zijn we duidelijk: We willen hier GEEN arbeidsmigranten en bij toekomstontwikkelingen nemen wij als uitgangspunt het behoud van de camping. Dat is ook de wens van onze inwoners, een wens die wij als volksvertegenwoordiger uiteraard respecteren!