06mei

Terugblik raadsvergadering.

Verleden week vond de eerste digitale raadsvergadering plaats in Bergeijk. Het was even wennen maar uiteindelijk is het allemaal goed verlopen, mede dankzij de goede (technische) ondersteuning waarvoor dank aan de ambtelijke organisatie!
We kijken graag met u terug naar deze vergadering en delen wat ons is opgevallen.
Zon en Wind
Bergeijk Zuid-West (van Lommelsedijk tot de Pielis) is aangewezen als locatie voor het plaatsen van zonneweides en windmolenparken in de toekomst: hier hebben we, als enige partij, tegen gestemd.
Onze argumenten waarom we tegen zijn mogen inmiddels duidelijk zijn: windmolens geven overlast in de omgeving, tasten de natuur (flora en fauna) aan, hebben een beperkte duurzaamheid etc. We hebben gevraagd aan welke aantallen het college denkt: maar hier kregen we geen antwoord op. Het is dus nog onduidelijk met hoeveel windmolens we straks geconfronteerd worden in het natuurgebied.
Bijzonder in het debat was de reactie toen wij aangaven dat het gebied erg windluw is (weinig windopbrengst), dit laten de windkaarten duidelijk zien. De wethouder bevestigde dit ook maar gaf aan: “hoe minder wind, hoe meer subsidie”. Dus we ontvangen subsidie voor een windmolen die te weinig wind vangt (ja, lees die nog maar eens) Wij vinden dat vreemd…Zou het rendement niet leidend moeten zijn?
Hierdoor krijgen wij ook het idee dat geld belangrijker lijkt dan groen (het is immers een flinke aanslag op de natuur). Je plaatst toch geen windmolen op een plek met weinig wind?!
Volkshuisvestingsplan
Ook het volkshuisvestingsplan werd besproken. We gaven aan, net als de overige partijen, dat we aan de slag moeten! Er moet gebouwd worden en met name betaalbare woningen voor onze doelgroepen. We hebben ook 3 moties ingediend samen met GL/PvdA. Eén motie ging over de regierol waarin we het college wilden vragen om in overeenkomsten met ontwikkelaars vast te leggen hoeveel er voor de sociale huur gebouwd moest worden: regie pakken dus! Helaas werd deze motie niet gesteund door de overige partijen.
Motie Startersleningen
De andere motie, die gesteund werd door alle partijen, droeg het college op om te onderzoeken of een starterslening in Bergeijk geherintroduceerd kan worden. Deze is uiteraard unaniem aangenomen.
Motie Bax woningbouwplan
Als laatste hadden we een motie over het plan van Bax Totaalrecreatie om woningen te bouwen met 40 sociale huurwoningen en mét woningen voor arbeidsmigranten. Daar waar zoveel behoefte aan is! De wethouder en de coalitie voelden hier opvallend genoeg niets voor en steunden de motie niet. Opvallend, omdat verleden jaar de noodklok nog werd geluid wat betreft de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit was een ‘groot probleem, zowel kwalitatief als kwantitatief’ (te weinig woningen en te slechte woonomstandigheden).
Maar het probleem dat verleden jaar geschetst werd valt waarschijnlijk toch mee. Het plan van Bax, die voorziet in 40 woningen voor 80 arbeidsmigranten volledig passend in het door de raad unaniem aangenomen beleid, kreeg namelijk géén steun van de coalitie.
Het beleid voor huisvesting arbeidsmigranten werd vastgesteld naar aanleiding van de plannen om 350 arbeidsmigranten op de Zwarte Bergen te zetten. Want de nood was hoog. In het ED lezen we een jaar geleden (5-3-2019): “Te veel mensen op een kamer of in een zaal, te weinig privacy, slecht of te weinig sanitair en onveilige situaties. Onder die omstandigheden wonen momenteel naar schatting alleen al in de gemeente Bergeijk enkele honderden arbeidsmigranten. De gemeente verwacht er binnenkort nog eens 250 seizoensarbeiders vanuit het buitenland bij. Een en ander blijkt uit een onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. In de Kempen verblijven naar schatting zo’n 5000 arbeidsmigranten, waarvan circa 950 in Bergeijk.”
Uiteraard hebben we gevraagd naar de actuele cijfers betreffende arbeidsmigranten (vraag en aanbod). Deze hebben we nog niet gekregen. Maar als je een passend plan dat woningen biedt voor deze doelgroep afwijst, dan zal het ook wel meevallen met de omvang van het probleem?! Was het geschetste probleem verleden jaar misschien dan toch niet zo groot? Was het probleem misschien gecreëerd om de 300 arbeidsmigranten op de Zwarte Bergen goed te praten? We vinden het vreemd dat een plan dat zo goed past binnen ons beleid toch niet wordt ingezet om het ‘probleem’ op te lossen.

Zwarte Bergen
In het vragenhalfuurtje hebben we ook gevraagd naar de toekomstplannen van deze camping en of het college op hoogte was dat Werkconsult de plannen voor de Zwarte Bergen losgelaten heeft (immers dat hebben ze deze week in de rechtszaal letterlijk gezegd). De wethouder antwoordde dat de planontwikkeling volop bezig is. Dat betekent dan dat óf hij niet op de hoogte is van het loslaten van de originele plannen óf Werkconsult niet eerlijk is…Geen van deze scenario’s stemt ons gelukkig.
Contact
Heeft u meegekeken? heeft u opmerkingen of vragen, stel ze gewoon! Wij staan voor u klaar. (U kunt de vergadering ook altijd terugkijken). U kunt ons ook volgen op Facebook waar we met regelmaat onze standpunten, bevindingen, achtergronden en overwegingen delen over wat er speelt en leeft: Het gaat namelijk om ú en wij zijn er voor ú.
Namens Lokale Partij Bergeijk
Sonja Wagemans, raadslid