08feb

Transparant Bergeijk

Afgelopen weken is er veel gesproken over het proces Zwarte Bergen. Daarover heeft u vanuit onze fractie diverse opiniestukken kunnen lezen. Wij blijven u ook op de hoogte houden van de informatie die we hebben/krijgen en over onze bevindingen en standpunten.

Momenteel vindt er echter een discussie plaats tussen de raadsfracties onderling. Gelukkig gebeurt dit in de openbaarheid, wat wij alleen maar toejuichen. Reageren doen wij daarom ook in de openbaarheid. De discussie die nu binnen de raad leeft gaat niet eens over de Zwarte Bergen inhoudelijk. Het gaat vooral om de onderlinge omgang van ons als raadsfracties. Als Lokale Partij Bergeijk steken we niet onder stoelen of banken dat we grote vraagtekens hebben bij het proces zoals het gelopen is, en nog loopt, in het dossier Zwarte Bergen. Blijkbaar hebben wij deze vraagtekens alleen. PvdA/Groen Links heeft het al eerder in de raadsvergadering aangegeven, CDA en VVD hebben het later bevestigd: Deze drie fracties vinden het proces volkomen transparant en eerlijk. Wij vragen ons af of zij het proces net zo kritisch volgen als wij. Al meerdere malen hebben wij voorbeelden geuit waarbij wij niet volledig en/of niet juist geïnformeerd zijn door het college. Ook staan er nog steeds vragen open waar we nog geen duidelijk antwoord op hebben ontvangen.

Onze verbazing was groot dat het CDA in de raadsvergadering van januari aangaf dat wij als fractie leugens verkondigen. We wachten nog steeds op reactie, met concrete voorbeelden, wanneer wij gelogen zouden hebben. Er werd in deze vergadering gesproken over een gebrek aan respect en samenwerking binnen de raad. Uiteraard is samenwerking altijd een goede werkvorm, echter, in een gemeenteraad hoeven/kunnen we het nu eenmaal niet altijd met elkaar eens zijn. De wens van het CDA is dus een utopie. Zo staan we als LPB in het dossier Zwarte Bergen duidelijk voor NUL arbeidsmigranten op deze locatie. De overige fracties staan hier anders in. Samenwerking is voor ons in dit dossier dus niet mogelijk wanneer we een duidelijk maar afwijkend standpunt hebben in deze. Respect is een ander verhaal. Wij voelen ons meerdere keren door zowel college als onze collega raadsfracties onjuist geïnformeerd en dus niet serieus genomen. Als concrete voorbeelden hebben we het bijvoorbeeld over het al dan niet informeren van de kernraad bij de kwestie dagopvang Riethoven en de diverse onjuiste informatie die rondom de Zwarte Bergen gegeven is. Respect is iets dat begint bij eerlijk te zijn tegen elkaar.

De fracties VVD en CDA zijn gevallen over de uitlatingen in een interview dat we de politiek in Bergeijk beschuldigen van achterkamertjespolitiek. Dit is inderdaad wel erg stellig, en wellicht ook té scherp gesteld. Deze uitspraak willen we ook uitleggen/nuanceren. Achterkamertjespolitiek houdt in: ‘wijze van politiek voeren waarbij in besloten en zonder enig openbaar debat belangrijke beslissingen genomen worden. De openbaarheid wordt hierbij geschuwd; men wil in alle rust, ver van de pers, belangrijke politieke onderwerpen bepraten.’ Het klopt dat besluiten, zover wij weten, niet in beslotenheid genomen worden in Bergeijk. Echter, in een besluitvormingstraject doorloop je diverse stadia: eerst beeldvorming (het verzamelen van álle voorhanden informatie), dan oordeelsvorming (wat vinden wij van de informatie, het wegen van argumenten, meningen, etc.) en tot slot ga je over tot besluitvorming (welk besluit nemen wij op basis van de informatie en onze mening.) Voor ons zijn deze stappen niet los van elkaar te zien. Dus niet alleen de besluitvorming moet in de openbaarheid plaatsvinden, onze inwoners en andere betrokkenen hebben óók recht op alle informatie en afwegingen die daaraan voorafgaan. Daardoor zijn besluiten ook veel beter uit te leggen en is het voor inwoners makkelijker om zelf ook een mening te vormen en deze te uiten naar de volksvertegenwoordigers.

Besluitvorming is dus niet alleen die ene raadsvergadering in de maand, het gehele proces wat daar aan vooraf gaat is daar zeker ook onderdeel van. En op dit moment vinden wij dat er meer transparantie moet komen in het besluitvormingsproces, onder andere door besloten bijeenkomsten (behalve de wettelijk opgelegde vertrouwelijkheid) zo veel als mogelijk te voorkomen.

In de raadsvergadering van januari kreeg ik van het CDA een vraag over uitspraken van leden van LPB op Social Media. Ik heb toen gereageerd dat ik hiervan niet op de hoogte was. Ik dacht toen dat het ging om de persoonlijke uitingen van mijn fractiegenoten. De (opinie)stukken van de LPB op Facebook en de Eyckelbergh zijn mij uiteraard wel bekend en hier sta ik ook 100% achter!

We hopen dat we verder kunnen besturen in een open en transparant Bergeijk waarbij de inwoners weten wat er speelt, welke besluiten er worden genomen en wat de standpunten zijn van de diverse fracties. Daar hebben onze inwoners immers recht op!

Namens LPB
Mark Verhoeven
Fractievoorzitter